Polityka prywatności

 i plików cookies strony internetowej Architype


Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej ARCHITYPE, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://architype.pl/, zwanego dalej „Strona”. Strona jest zarządzana przez:

ARCHITYPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Dantyszka, nr 18 02-054 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864024, NIP: 7010999871, REGON: 387277517, dalej jako – „Spółka”.§ 1
Wstęp


Strona internetowa ARCHITYPE dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Korzystanie ze świadczonych przez Spółkę usług wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, dlatego też kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności traktujemy szczególnie poważnie.

Niniejszy dokument powstał, aby pomóc zrozumieć, jak jest chroniona prywatność, jakie dane osobowe są gromadzone, w jakim celu jest to robione oraz w jaki sposób jest wykorzystane. Mieści się tu również informacja, w jaki sposób umożliwiana jest realizacja praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

W dokumencie wymienione są również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

W zakresie polityki plików cookies, podana jest informacja o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.§ 2
Deklaracja


Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, Administrator stara się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizowane są normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. о świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). 


W szczególności, czynione są należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:


§ 3
Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach storny internetowej jest Spółka - ARCHITYPE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Dantyszka, nr 18 02-054 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem tel.: +48 728 895 084, pocztą elektroniczną e-mail: architype@architype.pl lub pod adresem siedziby Administratora.§ 4
Dane przekazywane przez Klientów


Do danych przekazywanych przez Klientów należy nazwa np. imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także inne dane podane przez Klienta w przekazywanej wiadomości za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. Celem zbierania powyższych danych jest przeprowadzenie wstępnej analizy przedstawionego pytania oraz skontaktowanie się z Klientem w celu poinformowania go o dokonanych ustaleniach oraz przedstawienia za jego zgodą informacji handlowej.

O ile Klient wyraził na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera), podany przez Klienta adres e -mail może być wykorzystywany w celach marketingowych Administratora. W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci wysyłania do Klienta informacji w zakresie promocji, rabatów oraz produktów i świadczonych p rzez Administratora.

Dane zbierane za pośrednictwem formularza zbierane są uwzględniając wynikającą z przepisów  w prawa zasadę minimalizacji danych tj. są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.§ 5
Podstawa przetwarzania danych osobowych


Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w § 6 Polityki prywatności i plików cookies, w którym został opublikowany zakres danych przetwarzanych przez Administratora.


Dane osobowe nie będą przetwarzane po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.

Niezależnie, możliwe jest przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W pozostałych przypadkach, Administrator prosi o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

§ 6
Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych


Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej Spółki.


 • nr IP

Umożliwienie korzystania z funkcjonalności strony.

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży.


 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer konta bankowego
 • NIP

Zawarcie i realizacja umowy z Klientami.

Zbiór danych osobowych Klientów Spółki, którzy złożyli reklamacje.


 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer konta bankowego
 • NIP
 • numer reklamacji

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacją.

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych


 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Przesyłanie newslettera i informacji handlowych

Zbiór danych osobowych Klientów, korzystających z formularzy kontaktowych, w tym formularza zapytania o produktach.


 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Umożliwienie kontaktu z Klientami, którzy są zainteresowane oferowanymi produktami lub usługami. Udzielenie odpowiedzi na otrzymane przez Administratora pytania.

Zbiór danych osób korespondujących z Administratorem.


 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer IP

Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Administratora.

§ 7
Powierzenie i udostępnianie danych osobowych


Administrator może powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do Administratora z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator może przekazywać przetwarzane dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskie j. Dlatego,  jeśli  takie  dane  zostaną  przekazane,   Administrator  szczególnie  dba  o  dochowanie  warunków  ich  przetwarzania, ustanowionych  w niniejszym  dokumencie.  Jedną z form tej dbałości  jest stosowanie  zatwierdzonych  przez Komisję  Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

Administrator nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.§ 8
Uprawnienia Klienta


W związku z przetwarzaniem danych osobowych,  osobom,  których dane osobowe  są przetwarzane, przysługują  związane z tym uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych:

 1. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych: 
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

 2. art. 16 RODO prawo do sprostowania:
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które  są nieprawidłowe.  Z uwzględnieniem  celów przetwarzania,  ma ona prawo żądania  uzupełnienia  niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 3. art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięci a dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
  - wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  - dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 4. art.18  RODO  prawo  żądania  od  Administratora   ograniczenia  Przetwarzania   Danych  Osobowych   z  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO:
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
  - żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania  – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 5. art. 20 RODO prawo do przenoszenia Danych Osobowych:
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Wykonując  prawo  do przenoszenia  danych  osoba,  której  dane dotyczą,  ma  prawo  żądania,  by dane  osobowe  zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 6. art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych.
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora). Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw do przetwarzania,  nadrzędnych  wobec interesów,  praw i wolności  osoby,  której  dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ponadto, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub powszechnie obowiązujące przepisy.

Administrator   może  udostępniać  funkcjonalności   systemowe,   umożliwiające   realizację  tych  uprawnień.   W  przypadku  woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w § 21 niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.§ 9
Dzienniki serwerowe


Dziennikami  serwerowymi  są to wewnętrzne  dzienniki  zdarzeń  serwera  strony,  automatycznie  zapisujące  żądania  stron,  które  są wysyłane gdy Klienci korzystają ze witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki,  język  przeglądarki,  datę  i  godzinę  żądania  oraz  co  najmniej  jeden  plik  „cookie”,  który  może  jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania  stroną.  Nie  są  one  przekazywane  na  rzecz  podmiotów  trzecich,  z  wyłączeniem  okoliczności  opisanych  w niniejszym dokumencie.§ 10
Pamięć podręczna


Świadcząc usługi na rzecz Klientów,  Administrator  może w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej  przeglądarki, aplikacji  lub  urządzenia  Klienta.  Korzystanie  to polega  na  przechowywaniu  danych  w  pamięci  przeglądarki,  zainstalowanej  w urządzeniu  Klienta.  W ramach  pamięci lokalnej,  możliwe  jest przechowywanie  danych  międzysesyjnie,  tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze strony, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.§ 11
Geolokalizacja


Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.§ 12
Tag pikselowy


Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej Sklepu.§ 13
Pliki cookies - wprowadzenie


W trakcie świadczenia  usług na rzecz Klientów,  Administrator stosuje profesjonalne  technologie  do gromadzenia  i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies.  Pliki cookies zawierają informacje niezbędne  do prawidłowego korzystania  ze strony.  Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze,  laptopie,  tablecie,  smartfonie)  używanym  przez  Klienta  podczas  odwiedzania  przez  niego  strony.  Informacje  te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę  internetową. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w § 17 niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.§ 14
Podstawa przetwarzania plików cookies


Pliki cookies są przetwarzane na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0,poz. 1489 z późn. zm.).

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem  strony, Administrator prosi o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.§ 15
Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora


Pliki cookies są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym  (np.  komputerze,  laptopie,  tablecie,  smartfonie)  używanym  podczas  odwiedzania.  Informacje  te są przesyłane  są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies Administrator może skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.


Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich kategorie:

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:


§ 16
Pliki cookies Administratora


Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Spółki dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych  plików  na  urządzeniu  Klienta,  możliwe  jest  np.  zapamiętanie  danych  logowania,  utrzymywanie  sesji  po  zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.§ 17
Pliki cookies podmiotów trzecich


Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:


Administrator  może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.  Pliki  te  mogą  być  stosowane  w  celu  połączenia  kont  użytkownika:  w  zewnętrznym  serwisie  społecznościowym Facebook z kontem strony, o ile Administrator udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania   w  serwisie  Facebook   czynności  Klienta,  wykonanych  z  użyciem  przycisków  „Udostępnij”  lub  „Lubię  to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką  prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.  Zachęcamy  do  zapoznania  się  z  zasadami  przetwarzania  danych  osobowych  oraz politykami  ochrony  prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:


§ 18
Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami


Najczęściej  ustawienia  przeglądarki  domyślnie  dopuszczają  umieszczanie  plików  cookies  i  innych  informacji  na  urządzeniu końcowym.  Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie  tych plików, konieczna jest odpowiednia  zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

 1. Internet Explorer
 2. Edge
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera
 7. Android
 8. Safari (iOS)

Aktualne  zasady  zarządzania  plikami  w  przeglądarkach  nie  wymienionych  wyżej  można  znaleźć  w  ustawieniach  stosowanej przeglądarki internetowej.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia  Google Ads Preferences.  Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.§ 19
Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania


Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące  na  tych  stronach  lub w  tym  oprogramowaniu  zasady przestrzegania  polityki  prywatności  i  przetwarzania  plików cookies. Zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.§ 20
Zmiany Polityki prywatności i plików cookies


Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności  i plików cookies.  W przypadku zmiany polityki prywatności, Administrator opublikuje jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

§ 21
Kontakt i zgłoszenia


Administrator  nieustannie  czyni wszystko,  by przetwarzać dane osobowe  Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów.  W przypadku zidentyfikowania  ich zagrożenia lub naruszenia,  prosimy o niezwłoczny kontakt z nami,  przy użyciu poniższych danych:


info@architype.pl

+48 22 602 20 22

ARCHITYPE Sp. z o.o. ul. Jana Dantyszka 18

02-054 Warszawa


Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

Tapti partneriu

Pateikite savo kontaktinius duomenis arba susisiekite su mumis telefonu:

+370 633 38009

Pateikti projektą

Pasidalinkite savo projektais ir mes patalpinsime savo internetinėme puslapyje.

Pateikite savo pasiūlymą

Pasidalinkite su mumis savo pasiūlymais.

Ačiū!

Jūsų prašymas buvo pateiktas, greitu metu su jumis susisieksime.

Uždaryti

Ačiū!

Jūsų prašymas buvo pateiktas, greitu metu su jumis susisieksime.

Uždaryti

Ačiū!

Jūsų projektas buvo išsiųstas, greitu metu su jumis susisieksime.

Uždaryti

Dėmesio!

Neteisingai įvesti duomenis!

Uždaryti